Slogan-2

Het Nieuwe Welzijn

 

Sinds 2009 is Bosscher & de Witte ook actief in de welzijnszorg. In de deelgemeente IJsselmonde (gemeente Rotterdam) begeleidt Bosscher & De Witte c.s. twee projecten:

·  De VitaliteitsWijzer

·  De Wmo-pilot

 

De VitaliteitsWijzer

De welzijnsstichting IJsselwijs wilde in 2008 vérder bouwen en voortborduren op het succes van de in 2006 geïntroduceerde VraagWijzer. De ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector - met name de Wmo en de nieuwe werkwijze en financiering binnen de AWBZ - vormden belangrijke prikkels voor de vólgende stap: de VitaliteitsWijzer

 

Wat is de VitaliteitsWijzer

Bij de VitaliteitsWijzer kunnen - oudere - wijkbewoners terecht voor een preventief welzijns- & gezondheids- onderzoek én voor leefstijladviezen. "De VitaliteitsWijzer richt zich op eenieder die zich verantwoordelijk voelt voor de eigen gezondheid en omgeving en volgt deze personen tot gestelde doelen bereikt zijn.

"Voor een bezoek aan- of een contact met de VitaliteitsWijzer is geen enkele (medische of andere) indicatie vereist. De cliënt kan er ‘gewoon’ naartoe gaan (of bellen), vragen stellen en een afspraak voor een ‘preventie-check’ maken.

Samen met de VitaliteitsWijzer-consulent wordt gekeken naar de ervaren kwaliteit van leven en welbevinden. Met behulp van een 'Leefstijlplan' wordt de cliënt geholpen bij het vinden van (nieuw)evenwicht en bevordering van de vitaliteit. Dit kan bestaan uit het compenseren of herstellen van uit evenwicht geraakte levensdomeinen; bijvoorbeeld door het stimuleren van vrijwilligerswerk of deelname aan (nieuwe) sociale netwerken (bv ter vervanging van een zinvolle dagbesteding na pensionering), begeleiden en motiveren van deelname aan beweegactiviteiten (ter bevordering een lichaam en geest), in contact brengen met een 1e lijns zorgvoorziening (bv huisarts, fysiotherapeut, voedingsdeskundige). 

Bosscher & de Witte c.s. begeleidt dit project intensief, er is inmiddels belangstelling getoond door de VNG voor eventuele implementatie in andere gemeenten

Voor meer informatie over de VitaliteitsWijzer:

http://www.ijsselmonde.rotterdam.nl/smartsite2231416.dws en

http://www.vng.nl/eCache/DEF/94/437.html  

 

 

De Wmo-pilot

Het tweede welzijnsproject dat Bosscher & de Witte c.s. begeleidt in de Deelgemeente IJsselmonde is de Wmo-pilot. De achtergrond van dit project: Per 1-1-2007 is landelijk de Wmo in werking getreden; de participatiewet met als thema ‘meedoen’. In Rotterdam is de Wmo vertaald in het ‘meerjarenplan Wmo 2008-2010’, met als thema ‘meedoen en erbij blijven’. De Deelgemeente IJsselmonde vertaalde het landelijke en het stedelijke beleid in de kadernota ‘welzijn IJsselmonde; wel of niet zijn’. ‘Burgers streven naar welzijn en doen dat door hun leven zoveel mogelijk vanuit hun eigen kracht te regisseren en d.m.v. sociale netwerken’. Om het bovenstaande streven in de praktijk te toetsen is de Wmo-pilot ontstaan: ‘vinden, activeren & verbinden; naar een sluitende Wmo-ondersteuning van ouderen'.   

 

Wat is de Wmo-pilot

De Wmo-pilot bestaat uit “Het vlechtwerk van professionals, vrijwilligers en sociaal netwerk dat Wmo-ondersteuning biedt én flexibel inspeelt op de welzijnsvragen, eigen kracht en het sociaal netwerk van de burger”.  De Wmo-pilot is er voor iedereen maar in het bijzonder voor OUDEREN. Het vlechtwerk ondersteunt mensen die binnen de volgende grenzen vallen: 1 – wonend in de deelgemeente IJsselmonde, 2 – ouder dan 50 jaar, 3 – een vraag die uit meerdere problematieken bestaat, 4 – en\of op verschillende levensdomeinen ligt, 5 – waarbij meerdere professionals uit één-en-dezelfde dan wel meerdere organisaties bij de oplossing ingezet moeten worden, 6 – en waarbij de professionals (deels) overnemend ondersteunend en\of begeleidend bij het ‘in eigen kracht’\sociaal netwerk komen dan wel houden, ingezet worden”.  

Voor een bezoek aan- of een contact met het Wmo-VlechtWerk is geen enkele (medische of andere) indicatie vereist. Het VlechtWerk is een ‘virtuele organisatie’; de ‘voordeur’ van het VlechtWerk bestaat uit het binnenlopen bij de deelnemende partijen; zorgaanbieders, woningbouwvereniging, welzijnsorganisaties, enzovoorts. De klant kan er ‘gewoon’ naartoe gaan. 

Het ‘werk’ van het VlechtWerk bestaat uit 3 fasen: 1 - breed verkennen van de vraag (intake), 2 - breed inkaderen van de vraag (soort indicatie), 3 - het vertalen van de vraag naar het ondersteuningsplan. De VlechtWerkers hebben ieder hun eigen vaardigheden in het - via hun organisatie - leveren van ondersteuning, zorg en diensten, dan wel het doorverwijzen. De klant gaat met het ondersteuningsplan (en eventueel een/meerdere professionals) aan de slag en zal worden begeleid tot de in het ondersteuningsplan gestelde doelen bereikt zijn. 

Vernieuwend aan deze pilot is o.a. dat:

1.    welzijns- en zorgorganisaties intensief samenwerken;

2.    de vraag van de klant ‘breed bekeken’ wordt;

3.    de ‘oplossing’ eerst wordt gezocht in de eigen kracht en eigen omgeving van de klant;

4.    wijk & buurt  en vrijwilligers een belangrijke rol spelen.

In de pilot wordt gestreefd naar een sluitende welzijnsondersteuning voor ouderen, met als uiteindelijk doel: meer zelfredzaamheid en zelfsturing door de klant, versterkte sociale netwerken van de klant en meer deelname aan het maatschappelijk verkeer. De Wmo-pilot is onderdeel van het door de VNG gestuurde project ‘de Kanteling’.

Voor meer informatie over de Wmo-pilot: http://www.ijsselmonde.rotterdam.nl/smartsite2238457.dws?Menu=428789&MainMenu=42878