Slogan-2

Kostprijzen en formatie-berekening

 

Ook binnen de kern-AWBZ zal er voor u als zorgaanbieder een plekje zijn én blijven. Hiertoe worden de bakens op met name het financiële vlak flink verschoven. Het ‘verzekerd recht’ wordt voor een beperktere groep zorgvragende Nederlanders het vangnet. Eigen kracht, familie\mantelzorg, vrijwilligers\wijk & buurt zullen een belangrijker plek gaan vervullen. Het eigen vermogen van zorgvragende Nederlanders wordt nadrukkelijk onderdeel van de houdbare financiële toekomst van de kern-AWBZ.

Ook de overheveling van de AWBZ naar de WMO moet een stevige bijdrage aan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg leveren.

Grip op de financiële gevolgen van het bovenstaande is dus van groot belang bij het tijdig kunnen bijsturen binnen uw organisatie. Hoeveel zorg kan ik mijn cliënten leveren voor de gelden die ik uit de AWBZ, de WMO en eventuele eigen bijdragen van cliënten krijg? Tegen welke (kost)prijs kan ik zorgafspraken met de gemeente maken over te leveren WMO-zorg? Wat moet ik mijn cliënten in rekening brengen als zij zorg of diensten van onze organisatie willen (bij)kopen? Al deze vragen starten bij het kennen wat de integrale kostprijs van uw eigen organisatie.

Het instrument KoPi (kostenplaats- en activity-based) helpt onze relaties al 8 jaar al hun vragen met betrekking tot integrale kostprijzen volledig helder te krijgen.

 

Laatste nieuws

KoPi is gereviewed door VWS en in orde bevonden. Begin juni hebben wij KoPi aan Achmea, één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland getoond. Ook deze partij heeft ons instrument in orde bevonden en als uiterst nuttig voor de interne bedrijfsvoering bestempeld. Tevens benadrukte Robin Linschoten onlangs nog het belang van het in kaart krijgen van de kostprijzen van zorgaanbieders (u kunt hier de betreffende uitzending bekijken).