Kwaliteitskader

Begin 2017 heeft het Zorginstituut het nieuwe ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ gepubliceerd met als subtitel ‘Samen leren en verbeteren’. Via deze mailing willen wij u graag kort informeren over de gevolgen hiervan voor uw organisatie.

Status:

Het Kwaliteitskader en de Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling, zijn opgesteld vanuit het kwaliteitsverbeteringsprogramma Waardigheid & Trots. Het kader is als kwaliteitsstandaard in het register van het Zorginstituut opgenomen, waarmee het een wettelijk karakter heeft gekregen voor de WLZ cliënten van V&V instellingen.

Inhoud:

Naast de voorwaardenscheppende thema’s, als gebruik van informatie, personeelssamenstelling en goed bestuur/leiderschap, zijn er (zorg)inhoudelijke thema’s in het kader opgenomen, die uitgebreid zijn uitgewerkt:

  • Persoonsgerichte zorg en ondersteuning (compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen
  • Wonen en welzijn (zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam, inzet familie en vrijwilligers en wooncomfort
  • Veiligheid (medicatie, decubituspreventie, vrijheidsbeperking, preventie acute opname)
  •  Leren en verbeteren van kwaliteit

 De thema’s die vallen onder bolletje 3 (Veiligheid) wordendit jaar uitgevraagd door de IGZ en openbaar gemaakt in de Database van het Zorginstituut. De IGZ verplicht de aanlevering van deze gegevens.

Onder bolletje 4. Leren en verbeteren kwaliteit, vallen de verplichting tot het maken van een Kwaliteitsplan, waarin de organisatie concrete kwaliteitsdoelen voor het volgend jaar stelt, gekoppeld aan haar strategisch beleid. Tevens moet de organisatie een Kwaliteitsjaarverslag opstellen, waarin de kwaliteitsdoelen worden geëvalueerd en op effectiviteit worden getoetst. Deze documenten moeten openbaar worden gemaakt via de website van uw organisatie. Én de organisatie moet deel uitmaken van een zogenaamd ‘lerend netwerk’, waarin samen met andere zorginstellingen de geleverde kwaliteit wordt besproken en onderling getoetst.

Cliëntervaringen:

Een specifiek punt dat verplicht is gesteld, is het meten van cliëntervaringen. Het Zorginstituut heeft ‘het veld’ de opdracht gegeven om in het komende jaar te komen met een algemeen gedragen meetinstrument. Maar vooralsnog is de organisatie nu vrij om te bepalen met welk instrument men de ervaringen inzichtelijk maakt. De Zorgkaart is hierin één van de instrumenten, doch volgens ons een te beperkt en een door de organisatie inhoudelijk te sturen instrument. Wij pleiten ook voor het beter aansluiten bij de thema’s van het Kwaliteitskader.

De bolletjes 1. en 2. zijn cliëntgerichte thema’s binnen het Kwaliteitskader. Deze zijn uitgebreid uitgewerkt in sub-thema’s. Deze thema’s zijn zeer wel te gebruiken voor het in kaart brengen van cliëntervaringen. In dit kader heeft B&W in samenwerking met een van onze opdrachtgevers, een App ontwikkeld, waarmee medewerkers (of zo u wilt een onafhankelijke interviewer) op zeer laagdrempelige wijze de door de cliënt ervaren kwaliteit, kan scoren. De App is daarmee ook uitermate geschikt voor regelmatig gebruik.

Het scoren op de vragen gaat via smiley’s die de cliënt kan aanklikken. De smileys kunnen worden omgezet in een 4 puntsscore, vergelijkbaar met de indicatorenscore van de CQI metingen, waarmee de resultaten goed analyseerbaar en interpreteerbaar worden.

De App die is ontwikkeld, bestaat uit 13 vragen, waarmee alle thema’s van het Kwaliteitskader worden behandeld. U bent natuurlijk vrij om zelf vragen toe te voegen aan het meetinstrument.

Mocht u interesse hebben in deze App, neemt u dan gerust contact met ons op, zodat we de werking hiervan en het nut voor uw cliëntmeting, kunnen toelichten.

U Kunt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg hier downloaden.

 

Jaarbeeld VV&T 2017

Met plezier presenteren wij voor de 13e keer alweer het Jaarbeeld VV&T. Hierin blikken we vooruit op de ontwikkelingen waarvan wij verwachten dat deze in 2017 voor zorginstellingen in de VV&T relevant zijn. U vindt het Jaarbeeld in onze Bibliotheek en via deze link 

 

Jaarbeeld VV&T 2015

Met plezier presenteren wij voor de 11e keer alweer het Jaarbeeld VV&T. Hierin blikken we vooruit op de ontwikkelingen waarvan wij verwachten dat deze in 2015 voor zorginstellingen in de VV&T relevant zijn. U vindt het Jaarbeeld in onze Bibliotheek en via deze link en de bijbehorende bijlagen over de nieuwe wet- en regelgeving waar u als zorgaanbieder mee te maken krijgt deze link (deel 1) en deze link (deel 2).

 

Bosscher & de Witte c.s. 20 Jaar

Hoe zat het ook al weer?

‘Onze Marc de Witte’ en mede-oprichter van Bosscher & De Witte, kende Peter Bosscher al enkele jaren voordat beide (toen nog) jongemannen op een goed moment in 1992 besloten: “we gaan zélf een bureau starten”. Met name de ervaringen bij bureau’s waarbij beide tot dan toe in dienst geweest waren, leidden tot deze stap. Wij willen een bureau waarin we ons specialiseren in één sector, klein blijven, een netwerk-organisatie worden en waarin de kosten door kantoren aan huis láger en dus de tarieven voor de opdrachtgever aantrekkelijker zijn.

Lees meer: Bosscher & de Witte c.s. 20 Jaar

Jaarbeeld VV&T 2014

Met gepaste trots wijzen wij u op onze 10e Jaarbeeld alweer, het Jaarbeeld 2014, waarin we vooruitblikken op de relevante ontwikkelingen die wij verwachten voor de sector VV&T.

Jaarbeeld VV&T 2013

Ook voor 2013 hebben wij voor u het Jaarbeeld VV&T opgesteld. Hierin beschrijven wij de ontwikkelingen, waarvan wij verwachten dat ze in 2013 de aandacht behoeven op beleidsmatig en zorginhoudelijk gebied. Het Jaarbeeld VV&T 2013 is in onze Bibliotheek terug te vinden of via deze link.

Kabinetsbeleid; laatste nieuws

Zoals zo vaak wordt de soep toch wat minder heet gegeten....onder de links hier en hier treft u een artikel over de laatste plannen, die het kabinet heeft over de intramurale verzorging en verpleging en de Kamerbrief waarin een en ander is verwoord. Verder zijn de ontwikkelingen op het gebied van het scheiden van wonen en zorg te vinden op deze pagina.

ZZP 3 en scheiden wonen en zorg

De huidige politieke verhoudingen en ontwikkelingen, hebben ook direct invloed op het te voeren beleid in de ouderenzorg en in uw zorginstelling. Zo wil men versneld het scheiden van wonen en zorg invoeren met ook gevolgen voor cliënten met een indicatie ZZP 3. Lees hierover meer in bijgaand artikel.

Afnemende productiviteit toenemende kwaliteit

Bijgaand artikel (link) uit Skipr bevat een interessant inzicht, namelijk dat door toenemende zorgzwaarte de productiviteit van VV&T zorgaanbieders afneemt. HIer staat tegenover, zo stelt men, dat de kwaliteit wel toeneemt. Naast het in beeld brengen en monitoren van uw kwaliteit, is het dus ook van belang hetzelfde te doen bij uw productiviteit. Hierbij kunnen wij u van dienst zijn. Interesse? Bel of mail ons gerust!

Een nieuw gezicht in B&W

Met veel plezier melden wij dat ons team is versterkt met een nieuwe adviseur. Annelette Hamming heeft zich aangesloten bij Bosscher & de Witte. Annelette's achtergrond is journalistiek. Schrijven, redigeren en interviewen zijn bekende terreinen voor haar. Annelet zal zich vooral richten op de versterking van het CQI-team binnen Bosscher & de Witte.

Pagina 1 van 2