Slogan-2

Ontwikkelingen in de sector

 

Deze pagina van Bosscher & De Witte is volledig gewijd aan de ontwikkelingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, waarbij onder meer is ingegaan op het scheiden van wonen en zorg en de Wet Langdurige Zorg. Voor de lezer die nog niet volledig op de hoogte is van terminologie wordt dit allereerst toegelicht. Daarnaast wordt de overgang van het nacalculatie systeem naar de normatieve huisvestigingscomponent begrijpelijk neergezet. Deze informatie is slechts een inleiding voor de 4 instrumenten die Bosscher & De Witte voor u heeft ontwikkeld (n.b. deze instrumenten zijn in ontwikkeling en worden in zomer 2013 op deze site geplaatst).

Instrument 1: De NHC planner: geeft o.b.v. enkele kengetallen van uw organisatie aan hoe de NHC-vergoeding zich in komende jaren tot uw kapitaallasten verhoudt en of en hoe u in actie moet komen indien nodig.
Instrument 2: scenario-vragenlijst: Geeft op basis van een aantal vragen aan welk scenario voor uw organisatie van toepassing kan zijn.
Instrument 3: De Rutte ll (gebouw)scenario-planner: (Op aanvraag) Verzamelt met een brede scope gegevens die van belang kunnen zijn bij het vraagstuk “welke gevolgen hebben de Rutte ll maatregelen voor mijn organisatie”.
Instrument 4: De historische ZZP-tarieven lijst (tarieven van 2007 t/m 2014).

 

Tot slot hebben wij een aantal interessante en handige links naar artikelen en websites voor u verzamelt over het onderwerp scheiden wonen en zorg waar u veel aan kan hebben.

 

Wat is “scheiden wonen en zorg”?

Scheiden wonen en zorg houdt in dat voor nieuwe cliënten met een laag zorgzwaartepakket (ZZP) de bekostiging van huisvesting in een zorginstelling vervalt. Vanaf 2013 worden er geen indicaties voor de betreffende ZPP’s meer afgegeven aan cliënten die op 1 januari 2013 niet over een intramurale indicatie beschikken. Cliënten die voorheen over een van deze ZZP’s zouden worden geïndiceerd, worden vanaf 2013 voor extramurale zorg geïndiceerd. Voor cliënten die voor 2013 over een intramurale indicatie beschikken, verandert in principe niks.

 

Globaal gezien is het scheiden van wonen en zorg op te delen in twee varianten:

Fysiek scheiden van wonen en zorg, waarbij zorg veelal wordt geleverd in de thuissituatie en de aanspraak op verblijf vervalt.
Financieel scheiden van wonen en zorg, waarbij de zorg vanuit inhoudelijke en doelmatige overwegingen wordt geleverd in een geclusterde setting. In deze variant behoudt een cliënt zijn aanspraak op verblijf, maar betaald zijn eigen woonlasten.

 

Waarom is “scheiden wonen en zorg” nu zo “hot”?

Sinds januari is ‘scheiden wonen en zorg’ een feit. Door het afschaffen van velen ZZP’s komen veel woningen in verzorgingshuizen leeg te staan, wat natuurlijk grote gevolgen heeft voor de zorgorganisaties en woningcorporaties. Uit een onderzoek van Berenschot is gebleken dat door deze maatregel 800 van de bijna 2000 verpleeg- en verzorgingshuizen sluiting dreigt, omdat het scheiden van wonen en zorg hier financieel niet rendabel is. Ook verbouwen is meestal geen optie, omdat dit tot nog hogere kosten per vierkante meter leidt. Door deze dreiging zullen Verpleeg- en Verzorgaanbieders (V&V) nu actie moeten gaan ondernemen om te zorgen dat zij niet bij deze groep komen. Het richten op extramurale zorg is natuurlijk een voor de hand liggende en haalbare optie. Tevens is het een groeiende markt door het scheiden van wonen en zorg. Deze ontwikkelingen zijn geregeld in de Wet Langdurige Zorg (LZ).

Zie deze link voor de tekst van de wet LZ

Zie deze link over dreigende leegstand

Zie deze link voor een presentatie van ons bureau over de scenario-tool te gebruiken bij het scheiden van wonen en zorg

  

Waarom deze pagina?

Deze pagina is door Bosscher & De Witte in het leven geroepen om u te behoeden voor de 'dreiging' van het scheiden van wonen en zorg voor uw organisatie. Tevens willen wij u dringend aanraden om bij u zelf te rade te gaan in hoeverre u hier last van gaat krijgen of al heeft. Heeft u geen of een krimpende wachtlijst? Misschien zelfs al wat lege kamers? Dat zijn dringende tekens dat u iets moet gaan doen!

 

Normatieve huisvestingscomponent (NHC) versus huidige nacalculatie systematiek

Normatieve huisvestingscomponent:

De NHC is een vergoeding voor (vervangende) nieuwbouw en instandhouding van deze nieuwbouw. Deze vergoeding bestaat uit een jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus van een nieuwbouw AWBZ-voorziening, rente, afschrijvings- en instandhoudingsuitgaven te dekken.

 

Nacalculatie systematiek:

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) betaalt per gebouw, per plaats, één op één.

Vanaf 2012 is de nacalculatie systematiek vervangen door een prestatie gebonden vergoeding in de vorm van de NHC. Uiteindelijk is het doel om de NHC op te nemen in de tarieven van de ZZP’s en in 2018 over te gaan op een integraal tarief.

Het nieuwe systeem kent drie essentiële verschillen ten opzichte van het oude systeem:

De vergoeding voor de kapitaallasten wordt niet langer gebonden aan een object en individueel berekend maar wordt vervangen door een vaste productievergoeding per cliënt.
De vergoeding van de kapitaallasten is niet langer gekoppeld aan een vergunning.
Het moment van investeren en de vergoeding van de kapitaallasten worden daardoor ontkoppeld.

In het kort betekent de nieuwe wet- en regelgeving dat de financiering van het zorgvastgoed op basis van budgetten verdwijnt. Het vastgoed moet in het vervolg worden betaald uit de zorgvergoeding. Hiermee worden de zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor de totale financiering. Dat leidt tot grote consequenties voor keuzes binnen het vastgoedbeleid met betrekking tot (ver)bouwen, kopen of huren.

 

Handige links

Aedes-Actiz artikelenreeks; het 'scheiden van wonen en zorg' houdt zorgorganisaties en corporaties bezig. Keuzes zijn nodig en nieuwe terreinen moeten verkend. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert een nieuwe artikelenreeks 'Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk', waarin steeds een ander thema wordt belicht

CIZ Databank; m.b.v. deze databank kunt u snel inzicht krijgen in het actuele aantal cliënten met een indicatie in uw regio/gemeente.

Deze link geeft een goede samenvatting van de 'kamer brief over zelfstandig wonen' van Staatssecretaris Van Rijn (4-6-2014). Voor de gehele brief klink deze link.

Verhuren in een verzorgingshuis, hoe doe je dat?; welke keuzen kunt u maken bij het verhuren van zorgeenheden

Financiële dekking algemene ruimten; op zoek naar creatieve oplossingen voor het financieren van de algemene ruimten van een zorginstelling

Marketing van het verzorgingshuis; tips voor hoe je je zorginstelling in de markt kunt zetten

Raad voor Rechtspraak kraakt nieuwe Wmo; wetsvoorstel langdurige zorg leidt tot onduidelijkheid en een verminderde rechtsbescherming van mensen die zorg nodig hebben

Knip tussen verpleging en verzorging van de baan; Staatssecretaris Van Rijn overweegt de verpleging en de verzorging onder te brengen in de Zorgverzekeringswet

Kamerbrief hervorming langdurige zorg; brief van staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer over de hervorming die nodig is van de langdurige zorg

Brief Actiz Transitieakkoord; brief aan het Ministerie van VWS over de reikwijdte van het transitieplan en mate waarin de verschillende veldpartijen betrokken worden en commitment afgeven

Bijlage Actiz Transitieakkoord

Impactanalyse PWC Zorgakkoord; informatie over impacttool Actiz

Artikel herijking Kabinetsbeleid; informatie over hervorming langdurige zorg

Onderzoek Berenschot gevolgen extramuralisering; gevolgen van de kabinetsplannen volgens Beerenschot

Juridische context van scheiden wonen en zorg; juridische vragen en antwoorden die van belang zijn bij de analyse van de toekomstwaarde van een zorghuisvesting

Artikel Financiële Dagblad: Verzorgingshuis wordt bedrijf; opties voor een verzorgingshuis om verloren omzet te genereren na de extramuralisering

Samenvatting regeerakkoord op het sociale domeineen interpretatie van de informatie in het regeerakkoord, de begroting en de doorrekening van het CPB

Normatieve huisvestingscomponent dwingt tot actie; door de nieuwe wet- en regelgeving verdwijnt de financiering van het zorgvastgoed op basis van budgetten. 

Beleidsregel tarieven NHC bestaande zorgaanbieders; NZa beleid met betrekking tot de invoering van een normatieve huisvestingscomponent voor de intramurale AWBZ-bekostigde zorg, de dagbesteding kind GHZ en voor wat betreft de Zvw bekostigde intramurale GRZ

Demografische ontwikkelingen, bekijk deze voor uw gemeente; prognose inwonersaantallen per gemeente

Vergrijzingsbestendige leefomgeving; de ruimte en leefomgeving moeten zowel in de stad als op het platteland beter geschikt worden gemaakt voor de groeiende groep ouderen

Webinar zorg en vastgoed; filmpje over hoe vastgoed bij kan dragen aan het verhogen van de kwaliteit van de zorg

Onduidelijkheid over BTW verlaging zorgverbouwing; welke delen van de zorg wel en niet onder de verlaagde BTW-belasting vallen

Nieuwe site voor Thuishuizen

Zorgstandaard Dementie; informatie en eisen die worden gesteld aan zorg voor dementerenden

'Het nieuwe ouder worden'

Het Actiz e-magazine E-Zin & Zorg, verhalen uit de zorg; online 'inspiratie-magazine'

Handige instrumenten:

Presentatie scenario-tool scheiden wonen en zorg (bij gebruik van deze informatie waarderen wij een bronvermelding)

Huurcontract verhuren zorgvastgoed door woningcorporatie aan de zorgorganisatie

Huurcontract rechtstreekse verhuur aan een cliënt (wonen & zorg)

Met de Huurtool kunt u op individueel cliëntniveau in beeld brengen wat een zorgvrager aan huur- en zorg kan betalen, gezien zijn\haar financiële totaal-situatie. Ook kunt u de tool gebruiken om scenario's voor uw hele organisatie te draaien en zo inzichtelijk krijgen of Scheiden Wonen & Zorg in uw geval een interessante optie is, of dat er toch meer toekomst in VPT's zit.

Met de checklist Toolkit wordt breed in kaart gebracht wat de aandachtspunten én valkuilen op het gebied van verhuren van (zorg)appartementen voor uw organisatie zijn.

Een duidelijk A-4 over de meest complete rekentool in de markt op het gebied van Scheiden Wonen en Zorg: http://www.bosscher-dewitte.nl/images/Bibliotheek/pptscheidenwonenenzorg.pdf

Een duidelijk A-4 over de formatie-tool, waarmee berekend kan worden welke formatie op langere termijn nog past bij uw verdienmodel: http://www.bosscher-dewitte.nl/images/Bibliotheek/proformafolder.pdf

Een duidelijk A-4 over de kostprijs-tool, waarmee berekend kan worden welke kostprijs voor uw organisatie geldt en hoe u zich daar mee in de markt en naar het zorgkantoor (inkoop) kunt onderscheiden: http://bosscher-dewitte.nl/images/Bibliotheek/kopifolder.pdf