Slogan-2

Tarieven extramurale zorg

De NZa verhoogt in opdracht van VWS de maximumtarieven extramurale zorg met 1,7%. Deze correctie in de tarieven voor 2011 is door ActiZ afgedwongen via een kort geding. Zo nodig krijgen zorgkantoren extra contracteerruimte om de reeds afgesproken prijzen af te stemmen op de verhoogde NZa-tarieven.

Via een aanwijzing heeft de staatssecretaris van VWS de NZa opgedragen om de 1,7% korting die was doorgevoerd in de extramurale tarieven, ongedaan te maken. Met deze aanwijzing komt VWS tegemoet aan het vonnis van de rechter naar aanleiding van het kort geding dat ActiZ had aangespannen tegen deze tariefkorting.

Zodra de NZa de maximumtarieven voor 2011 heeft bijgesteld, ligt het in de rede dat de zorgkantoren vervolgens de reeds gemaakte tariefafspraken hierop zullen aanpassen. Immers de reeds gemaakte prijsafspraken zijn afgeleid (via kortingen en opslagen) van de NZa-tarieven, die - achteraf bezien - niet juist bleken te zijn.

De herziene prijsafspraken kunnen bij de herschikkingronde (1 november 2011) in de budgetformulieren geformaliseerd worden.

De verhoging van de (maximum) tarieven moet worden opgevangen binnen de beschikbare (niet gewijzigde) contracteerruimte. Hierdoor kan het te contracteren volume aan zorg onder druk komen te staan. Om die reden creëert VWS meer lucht in de contracteerruimte door de zogeheten margeregeling beschikbaar te stellen. Die margeregeling houdt in dat zorgkantoren de mogelijkheid krijgen om productieafspraken te maken tot 100,5% van de regionale contracteerruimte. Met deze margeregeling wordt geanticipeerd op de jaarlijkse onderuitputting (niet alle gecontracteerde zorg wordt in de praktijk gerealiseerd).

Door deze margeregeling is voor alle zorgkantoren mogelijk – zo schrijft de staatssecretaris in haar brief aan de NZa – de afgesproken prijzen adequaat af te stemmen op de door de NZa te verhogen maximumtarieven voor alle extramurale basisprestaties.