Slogan-2

Kwaliteitskader

Begin 2017 heeft het Zorginstituut het nieuwe ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ gepubliceerd met als subtitel ‘Samen leren en verbeteren’. Via deze mailing willen wij u graag kort informeren over de gevolgen hiervan voor uw organisatie.

Status:

Het Kwaliteitskader en de Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling, zijn opgesteld vanuit het kwaliteitsverbeteringsprogramma Waardigheid & Trots. Het kader is als kwaliteitsstandaard in het register van het Zorginstituut opgenomen, waarmee het een wettelijk karakter heeft gekregen voor de WLZ cliënten van V&V instellingen.

Inhoud:

Naast de voorwaardenscheppende thema’s, als gebruik van informatie, personeelssamenstelling en goed bestuur/leiderschap, zijn er (zorg)inhoudelijke thema’s in het kader opgenomen, die uitgebreid zijn uitgewerkt:

  • Persoonsgerichte zorg en ondersteuning (compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen
  • Wonen en welzijn (zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam, inzet familie en vrijwilligers en wooncomfort
  • Veiligheid (medicatie, decubituspreventie, vrijheidsbeperking, preventie acute opname)
  •  Leren en verbeteren van kwaliteit

 De thema’s die vallen onder bolletje 3 (Veiligheid) wordendit jaar uitgevraagd door de IGZ en openbaar gemaakt in de Database van het Zorginstituut. De IGZ verplicht de aanlevering van deze gegevens.

Onder bolletje 4. Leren en verbeteren kwaliteit, vallen de verplichting tot het maken van een Kwaliteitsplan, waarin de organisatie concrete kwaliteitsdoelen voor het volgend jaar stelt, gekoppeld aan haar strategisch beleid. Tevens moet de organisatie een Kwaliteitsjaarverslag opstellen, waarin de kwaliteitsdoelen worden geëvalueerd en op effectiviteit worden getoetst. Deze documenten moeten openbaar worden gemaakt via de website van uw organisatie. Én de organisatie moet deel uitmaken van een zogenaamd ‘lerend netwerk’, waarin samen met andere zorginstellingen de geleverde kwaliteit wordt besproken en onderling getoetst.

Cliëntervaringen:

Een specifiek punt dat verplicht is gesteld, is het meten van cliëntervaringen. Het Zorginstituut heeft ‘het veld’ de opdracht gegeven om in het komende jaar te komen met een algemeen gedragen meetinstrument. Maar vooralsnog is de organisatie nu vrij om te bepalen met welk instrument men de ervaringen inzichtelijk maakt. De Zorgkaart is hierin één van de instrumenten, doch volgens ons een te beperkt en een door de organisatie inhoudelijk te sturen instrument. Wij pleiten ook voor het beter aansluiten bij de thema’s van het Kwaliteitskader.

De bolletjes 1. en 2. zijn cliëntgerichte thema’s binnen het Kwaliteitskader. Deze zijn uitgebreid uitgewerkt in sub-thema’s. Deze thema’s zijn zeer wel te gebruiken voor het in kaart brengen van cliëntervaringen. In dit kader heeft B&W in samenwerking met een van onze opdrachtgevers, een App ontwikkeld, waarmee medewerkers (of zo u wilt een onafhankelijke interviewer) op zeer laagdrempelige wijze de door de cliënt ervaren kwaliteit, kan scoren. De App is daarmee ook uitermate geschikt voor regelmatig gebruik.

Het scoren op de vragen gaat via smiley’s die de cliënt kan aanklikken. De smileys kunnen worden omgezet in een 4 puntsscore, vergelijkbaar met de indicatorenscore van de CQI metingen, waarmee de resultaten goed analyseerbaar en interpreteerbaar worden.

De App die is ontwikkeld, bestaat uit 13 vragen, waarmee alle thema’s van het Kwaliteitskader worden behandeld. U bent natuurlijk vrij om zelf vragen toe te voegen aan het meetinstrument.

Mocht u interesse hebben in deze App, neemt u dan gerust contact met ons op, zodat we de werking hiervan en het nut voor uw cliëntmeting, kunnen toelichten.

U Kunt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg hier downloaden.